Begroting 2019

Economische zaken

Beleid Economische zaken

Beleid  Economische zaken

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2019 voor doen

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in centrum en omgeving (meer bedrijvigheid)

Bron: Detailhandelsvisie 'Bestse keuzes binnen het regionale winkelbeleid'

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied

>166
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2018: -
2017: 166
2016 :164
2015 :149
2014 :147

DUO

  • Verder onderzoek herinrichting Stationsomgeving in samenwerking en afstemming met de regio.
  • Verder werken aan het invullen van het nog niet ingevulde bestemmingsvlak aan het Dorpsplein; commerciële voorzieningen maken onderdeel uit van deze ontwikkeling.
  • In gesprek blijven met partijen als  centrummanagement, vastgoedeigenaren, horeca en winkeliers over het ambitieniveau van de samenwerking in de winkelgebieden en de structuur die daarbij hoort. Met de ondernemers Wilhelminaplein e.o. en Heivelden doorlopen we een soortgelijk traject. De haalbaarheid van een Bedrijven InvesteringsZone maakt ook onderdeel uit van de gesprekken evenals aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een goed vestigings- en ondernemings-klimaat, waarbij een grote economische dynamiek en vitaliteit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid en een toenemend welvaartsniveau in Best.

Bron: Beleidsakkoord 'Samen verder werken aan ons Best'.

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op stedelijk regionaal niveau
(9 gemeenten) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

De meerjarige ontwikkeling van de  werkgelegenheid (% groei aantal banen) is structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (% groei aantal banen).

2010-2018:

regio: + 5,9 %

NL: + 3,9 %

dus in  2010-2018 presteert de regio
2 procent beter dan NL

LISA

  • Wij leveren een bijdrage aan de uitvoering van de Brainport Nationale Actie Agenda. Best neem actief deel aan het regionaal team 1 - loket voor vestigingsvragen van bedrijven.
  • In gesprekken met bedrijven vragen waar de overheid een rol kan spelen in het verbeteren van het ondernemingsklimaat. Vervolgens uitvoering geven aan maatregelen die passend en mogelijk zijn. Hierbij is specifiek aandacht voor vrijkomende agrarische ondernemingen en nieuwe economische dragers in het buitengebied.
  • Met bedrijven en ondernemersorganisaties een traject starten dat leidt tot een gezamenlijk plan per bedrijventerrein over vestigingsmogelijkheden, indeling bedrijventerreinen, bereikbaarheid, uitstraling, innovatie en duurzaamheid met als doel vitale en toekomstbestendige bedrijventerreinen.
  • In samenspraak met relevante partners gaan we op zoek naar projecten in Best die we kunnen aandragen voor het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties waarbij we streven naar werklocaties die duurzaam, veilig en aantrekkelijk zijn.
  • Ook het merk ‘Best Bijzonder’ is van belang voor het vestigingsklimaat van Best, in de brede zin van het woord. 2019 gebruiken we om dit merk, ook in samenspraak met partners uit bijvoorbeeld de woningbouwsector, verder te laden. Door een duidelijke profilering geef je invulling aan de merkwaarden die passen bij de identiteit van Best.

Verplichte indicator:
Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jr.)

Best 2017: 139.8
NL 2017: 139.7

LISA

Verplichte indicator:
Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

Best 2017: 59,0%
NL 2017: 52,4%

LISA

Verplichte indicator:
Netto arbeids-participatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

Best 2017: 69,0
NL 2017: 66,7

CBS

Verplichte indicator:
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2017: 928,5
NL 2017: 758,2

Best 2016: 876
NL 2016: 74

LISA