Begroting 2019

Onderwijs

Beleid Onderwijs

Beleid Onderwijs

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2019 voor doen

Jongeren zijn minimaal in het bezit van een startkwalificatie
voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt

(Europese 'Lissabon doelstelling')

% van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) in een kalenderjaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

<1,5 % in schooljaar 2019

2018 : -
2017 : 1,3%
2016 : 1,6%
2015 : 1,8%

DUO

Verder vormgeven en uitvoeren van een regionaal afgestemd programma om het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder te laten dalen. De kern van het programma betreft een sluitende aanpak vanaf het moment dat de jongere de school in komt tot en met de eerste jaren op de arbeidsmarkt (conform regionale afstemming).

De in 2018 gemaakte afspraken over aansluiting zorg en onderwijs uitvoeren en verder verbeteren. Zie ook programma 7.

Focus op internationalisering van het onderwijs door het ontwikkelen van de doorgaande leerlijn op het gebied van internationalisering in het onderwijs en het ondersteunen van individuele onderwijsinstellingen hierbij. Dit wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten en Brainport.

aantal thuiszitters
in een kalenderjaar

Verplichte indicator:
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

< 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO) in 2019

2018 : -
2017 : PO 0, VO 0
2016 : PO 0, VO 2
2015 : PO 0, VO 4

2018 : -
2017 : 0,42
2016 : 0,83

2018 : -
2017 : 10,7
2016 : 5,42

Registratie leerplicht

DUO

DUO

Betreft regulier werk:
bewaken van de afspraken met samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs over de regie en aanpak van thuiszitters en zo nodig doelgerichte acties uitzetten in samenwerking met partners.

Alle doelgroepkinderen krijgen een goede aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en primair onderwijs

(LEA 2014-2019)

% doelgroepkinderen in een VVE-programma

90% van de doelgroepkinderen neemt in 2019 deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2018 : -
2017 : 100%
2016 : 93,7%
2015 : 91%

Jaarlijkse evaluatie VVE

Herijken VVE-beleid waarbij we rekening houden met verhoging van aanbod van tien naar zestien uur per week voor de doelgroep (start 2020). En met de nieuwe verdeling van de Rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden, die voor de gemeente Best vanaf 2019 negatief uitvalt (eerste korting in 2019, tweede korting in 2020).

Doorgaande leerlijn tussen voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs verbeteren.

Opstellen van een verbeterplan VVE samen met het onderwijs.

Verplichte indicator:
% achterstands-leerlingen
4 t/m 12 jarigen

2018 : -
2017 : 3,6%
2016 : 3,6%
2015 : 3,8%

DUO

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening

(Wet Passend Onderwijs)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

< 1 % in kalenderjaar 2019

2018 : -
2017 : 0,90%
2016 : 0,82%
2015 : 1,14%

Centrale leerlingen-registratie

Preventieve jeugdzorg integreren in voorschoolse voorziening en primair onderwijs.

Uitvoering geven aan het regionaal Ondersteuningsplan Passend Onderwijs, waarbij  samenwerking tussen gemeente en onderwijs zijn beslag krijgt in de afstemming van het ondersteuningsplan op het jeugdbeleid. Op hoofdlijnen betreft dit:

  • realiseren van een sluitend en dekkend netwerk van onderwijs(ondersteuning), jeugdhulp en zorg;
  • zoveel mogelijk preventief werken en inzetten op vroegsignalering;
  • voorzieningen en expertise aanbieden dicht bij de leefomgeving van het kind;
  • (door)ontwikkelen van arrangementen die inhoudelijk, organisatorisch en financieel verschillende onderdelen tot dekkend netwerk (onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg) bijeenbrengen.

Multifunctioneel gebruik en goede spreiding van onderwijsvoorzieningen

(Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2021)

Verdere uitwerking van de opgave om te komen tot een integraal kindcentrum Platijn in Dijkstraten en een integraal kindcentrum voor de Zevensprong op locatie Haktol.