Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

3.097

38

1.087

1.956

1.260

1.070

Baten

40.751

42.918

44.843

45.976

46.733

47.518

Saldo baten en lasten

-37.654

-42.880

-43.756

-44.020

-45.473

-46.448

Stortingen in de reserves

12.978

7.772

1.645

1.943

3

3

Bijdragen uit de reserves

15.584

10.770

2.540

2.749

12

12

Resultaat

-40.260

-45.878

-44.652

-44.826

-45.482

-46.458

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 1.049.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • het begrotingssaldo 2019 van € 554.000 is verantwoord onder de lasten 2019. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 is dit hoger (€ 1.186.000 nadelig)
  • stelpost loon- en prijsstijging (€ 205.000 voordelig). Als gevolg van de gewijzigde loon- en prijsstijging is in dit resultaatgebied in 2018 een stelpost opgenomen.
  • renteresultaat (€ 52.000 nadelig) voornamelijk als gevolg een lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties.

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 1.925.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • integratie-uitkering Sociaal domein (€ 7.765.000 nadelig) als gevolg van toevoeging aan algemene uitkering
  • integratie-uitkering Wmo (€ 1.930.000 nadelig) als gevolg van toevoeging aan algemene uitkering
  • algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 11.462.000 voordelig)
  • opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 219.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw
  • renteresultaat (€ 74.000 nadelig) als gevolg van minder ontvangen rente op verstrekte geldleningen

De grote afwijkingen in de stortingen in en bijdragen uit de reserves worden met name veroorzaakt door de overhevelingen vanuit 2017 naar 2018 (bijdragen uit de vrije algemene reserve van € 2.012.000), stortingen van de dekkingsreserves Best Wijzer en Todo in de vrije algemene reserve van € 2.703.000 (conform 1e financiële rapportage 2018) en een storting van de vrije algemene reserve in de dekkingsreserve MFA Dijkstraten.  
Voorts wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten *

3.202

41

1.031

1.898

1.202

1.011

Heffing vennootschapsbelasting

-32

0

6

6

6

6

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

-73

-53

-1

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

0

50

51

52

52

53

Totaal lasten programma 

3.097

38

1.087

1.956

1.260

1.070

* incl.  rekening- en begrotingsaldo

2.486

-632

554

1.408

696

490

Baten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.198

5.413

5.632

5.813

5.999

6.187

Opbrengst bouwgrondbelasting

7

2

2

2

0

0

Opbrengst precariobelasting

95

93

95

96

98

100

Opbrengst toeristenbelasting

18

14

15

15

15

15

Opbrengst reclamebelasting

55

62

64

65

66

67

Algemene uitkeringen

Alg. uitkering uit het gemeentefonds

20.626

22.401

33.863

34.952

35.757

36.525

Decentralisatie-uitk. combinatiefuncties

76

76

76

76

76

76

Integratieuitkering WMO

1.909

1.930

0

0

0

0

Integratie-uitk sociaal domein: Wmo 2015

3.246

3.303

0

0

0

0

Integratie-uitk sociaal domein: Jeugd

4.453

4.715

0

0

0

0

Integratie-uitk sociaal domein: Participatie

3.572

3.363

0

0

0

0

Integratie-uitkering beschermd wonen

0

0

-3

0

0

0

Integratie-uitkering voogdij/18+

0

0

504

582

582

582

Integratie-uitkering participatie

0

0

3.115

2.968

2.866

2.817

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

40

62

62

62

62

62

Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rente (treasury)

533

461

387

309

225

137

Overige

Inkomsten commerciële buitenreclame

38

35

36

36

37

38

Overige baten

885

988

995

1.000

950

912

Totaal baten programma 

40.751

42.918

44.843

45.976

46.733

47.518

Saldo baten en lasten

-37.654

-42.880

-43.756

-44.020

-45.473

-46.448

Stortingen in reserves

12.978

7.772

1.645

1.943

3

3

Bijdragen uit reserves

15.584

10.770

2.540

2.749

12

12

Resultaat

-40.260

-45.878

-44.651

-44.826

-45.482

-46.457

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting 

-32

0

6

6

6

6

Totaal heffing vennootschapsbelasting

-32

0

6

6

6

6