Begroting 2019

Integrale veiligheid

Financiën Openbare orde en veiligheid

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

2.250

2.421

2.534

2.488

2.545

2.599

Baten

125

170

175

178

181

184

Saldo baten en lasten

2.124

2.252

2.359

2.310

2.364

2.416

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

13

13

13

13

13

13

Resultaat

2.112

2.239

2.346

2.297

2.352

2.403

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 2.1 zijn de lasten € 113.000 hoger.

Het belangrijkste verschillen zijn:

  • stijging van de loonkosten bij de VRBZO in 2018 met meer dan de geraamde inflatiecorrectie. Structureel leidt dit tot een verhoging van de   

            inwonersbijdrage met € 60.000 (nadelig)

  • hogere toegerekende loonkosten (€ 52.000 nadelig).