Begroting 2019

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Financiën Sport, recreatie en vrije tijd

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

2.399

2.998

2.701

2.566

2.624

2.596

Baten

873

1.431

1.045

990

1.000

1.008

Saldo baten en lasten

1.526

1.567

1.656

1.577

1.624

1.588

Stortingen in de reserves

230

200

200

200

200

201

Bijdragen uit de reserves

403

501

446

450

469

422

Resultaat

1.353

1.266

1.410

1.327

1.354

1.367

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd  zijn de lasten € 297.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere lasten in verband met Viering 200 jaar Best in 2019 (€ 50.000 nadelig)
  • Hogere lasten vanwege de organisatie NK Veldloop 2019 (€ 75.000 nadelig)
  • Lagere lasten vanwege uitgaven aan het project de Vleut in 2018 (€ 438.000 voordelig)
  • Budget voor Best Bijzonder in 2018 (€ 62.000 voordelig).

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten  € 386.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Subsidiebijdrage voor het project de Vleut (€ 438.000 nadelig)
  • Inkomsten voor het NK Veldloop 2019 (€ 65.000 voordelig).