Begroting 2019

Sociaal Domein

Beleid Participatie

Beleid Participatie

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2019 voor doen

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ, BBZ)

< 415 eind 2019

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2018: in jaarrekening
2017: 426
2016: 432
2015: 439
2014: 398

Civision
Samenlevingszaken

Borgen van een sluitende keten naar werk en/of participatie voor alle doelgroepen uit de Participatiewet. Dit doen we onder andere door:

 • Optimaal gebruik maken van de expertise en het netwerk van Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD), onder andere door medewerkers van de WSD ook in 2019 te positioneren binnen de lokale uitvoeringsorganisatie sociaal domein waaronder het Ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB)
 • Op basis van de bestandsanalyse van CompetenSYS,  het gericht inkopen en inzetten van re-integratieproducten die aansluiten bij de uiteenlopende behoeften en competenties van de uitkeringsgerechtigden.
 • Ondernemen van gerichte acties richting cliënten naar aanleiding van de brede screening van CompetenSyS, zoals:
  • inzetten op urenuitbreiding bij cliënten waarbij dit kan;
  • inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek bij cliënten die zelf aangeven dat zij dusdanige, voor de arbeidsmarktpositie belemmerende, lichamelijke klachten ondervinden;
  • oproepen van cliënten die aangeven als zelfstandige aan de slag te willen en de mogelijkheden hiertoe serieus verkennen.
 • Versterken van het relatiebeheer met werkgevers en andere netwerkpartners op zowel lokaal als regionaal niveau. Onder andere door deel te nemen aan een accountteam en strategisch beleidsteam binnen het Regionaal Werkbedrijf en inzet van een jobhunter.
 • Versterken van de samenwerking tussen de jobhunter en de bedrijvencontactfunctionaris.
 • Evalueren van de pilot 'gecombineerde intake werk en inkomen' en op basis daarvan de vernieuwde toegang structureel vorm geven.

Aantal
uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 65 in 2019

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2018: in jaarrekening
2017 : 57
2016:  53
2015 : 55
2014 : 49

Civision
Samenlevingszaken

Aantal uitkeringsgerechtigden dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 35 in 2019

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2-18: in jaarrekening
2017:  27
2016:  27
2015 : 26
2014 : 31

Civision
Samenlevingszaken

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW)

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal inwoners dat aan het werk is met  loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet.

Opm: geen nieuwe plaatsingen maar totaal aantal plaatsingen.

≥ 40 eind 2019

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2018: in jaarrekening
2017:  37
2016 : 23
2015 : n.v.t.
2014 : n.v.t.

Civision
Samenlevingszaken

Borgen van een sluitende keten naar werk en/of participatie specifiek voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door:

 • Actief aanmelden van deze inwoners voor het doelgroepregister bij het UWV. Op basis hiervan komen zij in aanmerking voor een baan vanuit de banenafspraak.
 • Actief aanvragen van een advies beschut werken bij het UWV voor inwoners die hier op basis van de brede screening in CompetenSYS mogelijk voor in aanmerking komen.
 • Toeleiden van inwoners met een arbeidsbeperking naar de WSD voor trajectbegeleiding op basis van de transitieafspraken met de WSD.
 • Uitvoeren en evalueren van de acties uit het plan van aanpak Koers WSD, zoals:

-deelname pilot Taal -Doen voor    

        vergunninghouders

-herontwerp klantreis vergunninghouders.

 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de toekomstige positionering van de WSD.

Uitkeringsgerechtig-den verrichten maatschappelijk nuttige taken als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteu-ning

(Nota: Best@work, 2014)

% van de uitkeringsgerechtigden waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'.

≥ 50% in 2019

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

opm.: uitkeringsgerechtigden hebben een half jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen

2018: in jaarrekening
2017:  20,7%
2016 : 18%
2015 : 23%
2014 : n.v.t.

opm:
% is afgezet tegen het aantal unieke uitkerings-gerechtigden in het betreffende kalenderjaar dat verplicht was tot een tegenprestatie.

Civision
Samenlevingszaken

Uitvoeren van het programma 'Best doet mee', door:

 • Opleggen van een tegenprestatie aan uitkeringsgerechtigden waarvoor de tegenprestatie verplicht is.
 • 100% van onze nieuwe instroom wordt in de toegang tijdens de brede intake gescreend op het opleggen van de tegenprestatie.
 • Opleggen van een maatregel wanneer de tegenprestatie niet, of niet naar behoren, is uitgevoerd.
 • Motiveren van uitkeringsgerechtigden voor wie de tegenprestatie niet verplicht is om maatschappelijk te participeren.
 • Motiveren van partners in het veld om geschikte activiteiten aan te dragen die kunnen dienen als tegenprestatie.