Begroting 2019

Sociaal Domein

Financiën Participatie

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

7.1 - Participatie

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

4.282

4.098

4.186

3.829

3.729

3.705

Baten

40

25

25

21

0

0

Saldo baten en lasten

4.241

4.074

4.161

3.808

3.729

3.705

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

20

0

250

0

0

0

Resultaat

4.221

4.074

3.911

3.808

3.729

3.705

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 7.1 Participatie zijn de lasten € 88.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • In 2019 is een transformatiebudget voor het hele sociaal domein opgenomen. Dit budget dient ervoor om in het kader van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein de tijdelijke ondersteuning in personeelsformatie (zoals deze in 2018 is ingezet) indien nodig in stand te houden (€ 200.000 nadelig).
  • Lagere toegerekende loonkosten (€ 72.000 voordelig).

In het resultaatgebied 7.1 Participatie zijn de baten gelijk.