Begroting 2019

Milieu

Financiën Riolering / ondergrondse infrastructuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

2.227

2.076

2.121

2.189

2.255

2.320

Baten

2.215

2.295

2.347

2.415

2.483

2.554

Saldo baten en lasten

12

-218

-226

-225

-228

-234

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

12

-218

-226

-225

-228

-234

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de lasten € 45.000 hoger.
Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door algemene prijsstijging van 2,3%.

In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de baten € 52.000 hoger.
Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door algemene prijsstijging van 2,3%.