Begroting 2019

Ruimte en bouwen

Financiën Omgevingsrecht

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

10.2 - Omgevingsrecht

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

877

977

917

939

962

985

Baten

1.016

760

860

860

860

860

Saldo baten en lasten

-139

217

57

79

102

125

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-139

217

57

79

102

125

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht zijn de lasten € 60.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • tijdelijke inhuur in 2018 voor onder andere toetsing van de bouwaanvragen (€ 25.000 voordelig)
  • investering in de nutsvoorzieningen in 2018 (€ 28.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht zijn de baten € 100.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:
- stijging van de legesopbrengsten onder andere door toename van bouwaanvragen (€ 100.000 voordelig)