Begroting 2019

Verkeer en openbare ruimte

Financiën Openbare ruimte

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

3.2 - Openbare ruimte

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

3.015

3.089

3.155

3.281

3.398

3.495

Baten

404

402

406

414

421

429

Saldo baten en lasten

2.611

2.688

2.749

2.867

2.978

3.066

Stortingen in de reserves

925

1.129

565

577

589

601

Bijdragen uit de reserves

0

394

171

223

262

285

Resultaat

3.536

3.422

3.143

3.221

3.304

3.382

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 66.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Extra onderhoudskosten ten behoeve van Beheer natuur Vleutse Broek(€ 36.600 nadelig)
  • Hogere kapitaallasten (€ 59.000 nadelig)
  • Lagere toegerekende loonkosten (€ 20.000 voordelig)

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.