Begroting 2019

Financiële foto

Financiële foto

Hieronder wordt het geprognosticeerde begrotingssaldo weergegeven. De begroting 2019 laat een sluitende meerjarenraming zien.

Toelichting op de mutaties na de kaderbrief 2019
Door het college is besloten dat onze gemeente de NK Veldloop 2019 gaat organiseren. Rekening houdend met o.a. inschrijfgeld en sponsoring, raamt het college (naast de inzet van de ambtelijke uren) een budget van € 20.000 voor niet gedekte kosten.

Bij de behandeling van de kaderbrief 2019 op 25 juni 2018 is reeds aangegeven dat er nog een bijstelling op de algemene uitkering zou plaatsvinden. Er was namelijk rekening gehouden met een worst case scenario voor de gevolgen van de uitname van de ruimte onder het BCF (BTW Compensatie Fonds) plafond in de algemene uitkering. Gemeenten declareren bij dit fonds de BTW op overheidstaken. Inmiddels heeft de provincie een uitspraak gedaan over de verwerking van de afname van de meerjarige voorschotregeling van het BTW Compensatiefonds. Deze aanpassing heeft een positief effect op de begrotingsruimte.

Daarnaast zijn de plannen voor het groot onderhoud van de gemeentelijke panden en de ICT geactualiseerd. De termijnplanning voor het groot onderhoud is verruimd van 10 jaar naar 20 jaar waardoor er extra gestort wordt in de voorziening. Deze verruiming sluit aan met het beleid rondom gemeentelijk vastgoed.

Toelichting mutaties in 1 e begrotingswijziging 2019
In de 1e begrotingswijziging 2019 is een viertal wijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de gevolgen van de septembercirculaire 2018 en het terugdraaien van de inzet van de vrije algemene reserve voor eenmalige uitgaven.

De financiële gevolgen uit de septembercirculaire 2018 zijn beperkt. De rijksuitgaven 2018 dalen en de doorwerking hiervan heeft direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hier geldt het principe 'samen trap op en trap af'. In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het Rijksvaccinatieprogramma wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het jaar van invoering daarvan is 1 januari 2019. Om die reden worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het gemeentefonds. Dit betekent voor Best een jaarlijks budget van circa € 56.000.

Gemeente Best geeft het goede voorbeeld door op gemeentelijke panden zonnepanelen aan te leggen. Op de daken van de sporthal en het gemeentehuis is hier nog ruimte voor. Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van een subsidie die in oktober 2018 wordt aangevraagd.
De extra kapitaalslasten die deze investering van € 177.000 met zich meebrengt, verdient zich terug in de besparing van de energielasten.

Momenteel maken we gebruik van 3,67FTE aan combinatiefunctionarissen voor cultuur en sport in het voortgezet en primair onderwijs.  Dit verruimen we met 0,91 FTE naar aanleiding van de behoefte die er is. Dit betekent een extra uitgave van € 18.200 per jaar.

Bij de kaderbrief 2019 is aangegeven om de inzet van de vrije algemene reserve te beperken naar wat noodzakelijk is. Bij het uitwerken van de kaderbrief en door de hierboven genoemde ontwikkelingen in de algemene uitkering, is gebleken dat de inzet van de vrije algemene reserve voor incidentele uitgaven niet nodig is. Deze incidentele uitgaven kunnen gedragen worden door het geprognosticeerde begrotingssaldo. Dit betekent dan ook dat de inzet van de vrije algemene reserve teruggedraaid wordt.

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming
In het overzicht 'incidentele baten en lasten' op pagina 76 is een tabel opgenomen waarin alle incidentele baten en lasten worden gecorrigeerd. Uit dit overzicht blijkt dat de primitieve begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 structureel sluitend is. Dit is één van de toezichtcriteria die zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet en nader zijn uitgewerkt in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. De provincie toetst aan deze criteria en beoordeelt vervolgens welk begrotingstoezicht van toepassing is.

Een aandachtspunt blijven de genomen beheersmaatregelen binnen het sociaal domein. De eerdere schattingen van de opbrengsten zijn concreet doorgerekend. Op 3 september jl. is de raad hierover geïnformeerd. Naast deze genoemde maatregelen (zie ook programma sociaal domein) zijn er altijd ontwikkelingen die een financieel effect met zich meebrengen. Een ontwikkeling is dat bij alle betrokkenen bewustwording is opgetreden over de financiën in relatie tot onze doelstelling wat leidt tot zuiniger inzet van voorzieningen. Daarnaast worden de benoemde beheersmaatregelen uitgebreid. De effecten van de ingezette maatregelen worden gemonitord en hierover wordt u als raad geïnformeerd via de planning & controlcyclus.

Verloop vrije algemene reserve
In onderstaande tabel is het verloop van de vrije algemene reserve grafisch weergegeven over de periode van 2012-2022. De mutaties zijn gebaseerd op besluitvorming door uw raad. Dit betekent dat verwachte jaarresultaten 2018 - 2022 hier nog niet in zijn verwerkt. Ook de hierboven genoemde 1e wijziging 2019 is niet meegenomen in dit overzicht.

Op 11 juli 2016 heeft uw raad de nota reserves en voorzieningen 2016 vastgesteld. Bij het vaststellen van deze nota is akkoord gegaan met het terugdringen van het aantal reserves. Een aantal reserves is komen te vervallen en toegevoegd aan de vrije algemene reserve. Dit veroorzaakt de opvallende piek in 2016. De toevoeging als gevolg van deze nota bedraagt € 31,3 miljoen. Rekening houdend met overige mutaties bedraagt de vrije algemene reserve ultimo 2016 € 30,8 miljoen.  

In 2017 is de vrije algemene reserve gedaald van € 30,1 miljoen naar € 16,5 miljoen. Deze daling is met name veroorzaakt door een onttrekking van € 10,0 miljoen uit de vrije algemene reserve ten gunste voor de risicoreserve grondexploitatie. Deze mutatie is gebaseerd op de risico analyse over de grondexploitatie en is door uw raad besloten op 25 juni 2018. Daarnaast is er eenmalig in 2017 € 2,3 miljoen onttrokken uit de vrije algemene reserve ten gunste van de tekorten binnen het sociaal domein. Hierover heeft uw raad op 6 november 2017 besloten.