Begroting 2019

Onderwijs

Dit programma omvat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting.

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs:

  • Regisserend en/of meewerkend: als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat uitgevoerd wordt door partners, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting.
  • Faciliterend: stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Omschrijving
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
5 - Onderwijs
2.761.333
1.787.125
1.807.780
1.811.277
1.802.259
Baten
5 - Onderwijs
-2.120.744
-981.954
-963.485
-1.020.477
-1.002.268

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.787

2,6 %

Baten

€ 982

1,4 %