Begroting 2019

Overzicht incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN  2019-2022

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 2

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) aanpak georganiseerde criminaliteit

75.000

Programma 6

- Viering 200 jaar Best

75.000

- Voorlichtingsprogramma aan evenementorganisatoren

26.000

- Organisatie NK veldloop voor ambtenaren 2019

74.750

Programma 10

- Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied

50.000

- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan

30.000

20.000

- Implementatie Omgevingswet 2018

35.000

Programma 12

- Doorontwikkeling organisatie (generatiepact)

130.000

130.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) doorontwikkeling personeelsbeleid

55.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

515.750

185.000

0

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 6

Uitvoering auditrapport RHCe

20.000

Programma 7

- Transformatiebudget sociaal domein (tijdelijke ondersteuning)

200.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) senior Gemeentewinkel

50.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) applicatiebeheer sociaal domein

68.000

Programma 10

- Landschapsfonds / Landschapsinvesteringsregeling (LIR)

170.635

- Nadelig saldo grondexploitatie

368.348

300.196

306.163

256.888

Programma 12

- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) digitale archiefexpertise/procesonderst.

75.000

- Implementatie BIG, ondersteuning ICT partner 

40.000

- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) functionaris gegevensbescherming, FG/AVG 

30.000

30.000

- Omvormen financiële huishouding 

20.000

- Begeleiding inkopen BIZOB 

24.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

1.065.983

330.196

306.163

256.888

Totaal incidentele lasten

1.581.733

515.196

306.163

256.888

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 6

- NK veldloop voor ambtenaren, bijdr. deelnemers/sponsorinkomsten

65.375

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

65.375

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 10

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie

69.819

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

69.819

0

0

0

Totaal incidentele baten

135.194

0

0

0

Totaal geraamde lasten (excl. saldo)

64.602.950

64.058.816

65.038.950

66.010.293

Totaal geraamde baten

62.648.764

63.722.718

64.574.301

65.490.826

Totaal saldo van baten en lasten

-1.954.186

-336.098

-464.649

-519.467

Totaal incidentele lasten

1.581.733

515.196

306.163

256.888

Totaal incidentele baten

135.194

0

0

0

Totaal structurele lasten

63.021.217

63.543.620

64.732.787

65.753.405

Totaal structurele baten

62.513.570

63.722.718

64.574.301

65.490.826

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-507.647

179.098

-158.486

-262.579

Structurele toevoegingen aan reserves

1.243.191

1.259.348

1.275.834

1.294.157

Structurele onttrekkingen uit reserves

2.825.120

2.736.340

2.130.797

2.046.901

Structurele exploitatieruimte

1.074.282

1.656.090

696.477

490.165