Begroting 2019

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als "een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft". Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel hebben in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
De gemeente heeft te maken met diverse verbonden partijen die via mandaat of delegatie optreden namens de gemeente.

Op elke verbonden partij is conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een visie opgenomen en daarnaast zijn de belangrijkste beleidsvoornemens van de verbonden partijen vermeld. Verder wordt een juridische onderverdeling gemaakt naar het soort verbonden partij.

Overzicht verbonden partijen

A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organen)

Omschrijving

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Burgemeester (Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Collegelid (Dagelijks bestuur), Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur,
Stemrecht

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Burgemeester (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
    Brabant-Zuidoost (GGD)

Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur
stemrecht

5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

B. Vennootschappen en corporaties

Omschrijving

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Brainport Development N.V.

Burgemeester (stichting Brainport), wethouder Economische Zaken (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Bestuur,
stemrecht

2. BNG Bank N.V. (was N.V. Bank Nederlandse Gemeenten tot 27 augustus 2018)

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

3. Brabant Water N.V.

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

C. Stichtingen en verenigingen

Omschrijving

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Stichting beheer en exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

D. Overige verbonden partijen

Omschrijving

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Bestuursconvenant stedelijk gebied
   Eindhoven 2013 (BSGE)

Burgemeester (bestuurlijk platform), wethouders Wonen, Ruimte,  Economie en voorzieningen  in de portefeuillehoudersoverleggen

Bestuur,
stemrecht