Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de te realiseren programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorziene uitgaven.

De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Omschrijving
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
7.810.091
2.731.527
3.899.494
1.263.252
1.072.404
Baten
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
-53.687.748
-47.383.526
-48.725.302
-46.744.896
-47.529.923

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.732

4,0 %

Baten

€ 47.384

69,3 %