Begroting 2019

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de primitieve begroting 2019 exclusief de 1 e wijziging 2019

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Totaal saldo van baten en lasten

-1.954.186

-336.098

-464.649

-519.467

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 7

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Senior gemeentewinkel (inv programma nr 4)

50.000

0

0

0

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Transformatiebudget Sociaal Domein (inv pr 20)

200.000

0

0

0

- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein)

68.000

0

0

0

318.000

0

0

0

Programma 9

Bijdrage uit de egalisatiereserve afvalverwijdering 

- Ondergrondse afvalcontainers (inv pr 21)

200.000

0

0

0

200.000

0

0

0

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Landschapsfonds / Landschapsinvesteringsregeling (LIR)

170.635

0

0

0

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

368.348

300.196

306.163

256.888

538.983

300.196

306.163

256.888

Programma 11

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten (inv progr/W13/18)

1.641.219

1.940.000

0

0

1.641.219

1.940.000

0

0

Programma 12

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- Digitale archiefexpertise

75.000

0

0

0

- Implementatie BIG, onderst ICT partner (inv progr 7)

40.000

0

0

0

- Functionaris gegevensbescherming, FG/AVG (inv pr 11)

30.000

30.000

0

0

- Omvormen financiële huishouding (inv pr 12)

20.000

0

0

0

- Begeleiding inkopen BIZOB (inv pr 13)

24.000

0

0

0

189.000

30.000

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

2.887.202

2.270.196

306.163

256.888

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

31.805

31.805

31.805

31.805

Dekkingsres. Slowlane

25.813

25.813

25.813

25.813

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

- Overige Investeringen t/m 2018 

143.400

143.400

143.400

143.400

- Investeringen 2019 

0

40.667

40.667

40.667

- Investeringen 2020 

0

0

27.500

27.500

- Investeringen 2021 

0

0

0

13.667

Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte

18.902

18.902

18.902

18.902

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Plan 2018 (incl investeringen t/m 2017)

26.288

26.288

26.288

26.288

- Plan 2019

0

10.750

10.750

10.750

- Plan 2020

0

0

11.750

11.750

- Plan 2021

0

0

0

9.000

246.208

297.625

336.875

359.542

Programma 4

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

5.994

5.994

5.994

5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

7.612

7.612

7.612

7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

2.604

2.604

2.604

2.604

16.210

16.210

16.210

16.210

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

19.798

19.798

19.798

19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

21.085

21.085

21.085

21.085

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.121

5.121

5.121

5.121

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25

4.197

4.197

4.197

4.197

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

55.219

55.219

55.219

55.219

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

11.858

11.858

11.858

11.858

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

0

0

75.322

75.322

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

29.495

29.495

29.495

29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

31.045

31.045

31.045

31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

57.481

57.481

57.481

57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

4.637

4.637

4.637

4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

2.248

2.248

2.248

2.248

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

7.161

7.161

7.161

7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

6.358

6.358

6.358

6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

1.656

1.656

1.656

1.656

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

4.923

4.923

4.923

4.923

262.282

262.282

337.604

337.604

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

7.917

7.917

7.917

7.917

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

22.426

22.426

22.426

7.348

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

29.779

29.779

29.779

29.779

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

77.646

77.646

77.646

77.646

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

31.132

31.132

31.132

31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

10.338

10.338

10.338

3.389

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

44.143

44.143

44.143

14.456

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

12.295

12.295

12.295

12.295

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

147.205

147.205

147.205

147.205

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

3.286

3.286

3.286

3.286

Dekkingsres. overdekt zwembad

2.269

2.269

2.269

2.269

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- Uitvoering auditrapport RHCE (inv pr 18)

20.000

0

0

0

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Investeringslasten Naastenbest 2020  (inv pr B4a)

1.250

1.250

- Investeringslasten Naastenbest 2021 (inv pr B4b)

4.933

- Investeringslasten Leemkuilen 2019 (inv pr B4d)

3.667

3.667

3.667

- Investeringslasten Leemkuilen 2020 (inv pr B4e)

18.317

18.317

- Lasten t/m 2018

10.517

14.183

31.250

26.317

- Lasten t/m 2018

21.071

17.404

337

5.271

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

33.739

33.739

33.739

33.739

473.763

457.429

476.996

430.216

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

3.834

3.834

3.834

3.834

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

40.713

41.069

41.441

38.839

Dekkingsres. Bestwijzer

36.116

36.116

36.116

36.116

80.663

81.019

81.391

78.789

Programma 9

Dekkingsreserve afvalverwijdering (inv pr 21)

0

8.000

8.000

8.000

0

8.000

8.000

8.000

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

166.997

177.017

0

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

9.030

8.890

8.743

8.589

- Aflossing geldlening Best Vooruit

2.908

3.048

3.195

3.349

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Vrijval middelen grondexploitatie

720.000

620.000

0

0

898.935

808.955

11.938

11.938

Programma 12

Dekkingsreserve gemeentehuis

12.706

12.706

12.709

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

29.813

29.813

29.813

29.813

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

16.036

16.036

16.036

16.036

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

36.808

0

0

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

3.263

3.263

3.263

3.265

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

52.207

44.925

46.453

48.032

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

683.541

685.392

740.824

694.771

834.374

792.135

849.098

791.917

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

2.825.120

2.736.340

2.130.797

2.046.901

Totaal bijdragen uit reserves

5.712.322

5.006.536

2.436.960

2.303.789

waarvan uit dekkingsreserves

1.102.419

1.083.987

982.667

915.644

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

- Btw MFA Dijkstraten, kinderopvang (inv progr)

-50.000

-63.000

0

0

-50.000

-63.000

0

0

Programma 9

Storting in dekkingsreserves:

- Ondergrondse afvalcontainers R253 (inv pr 21)

-200.000

0

0

0

-200.000

0

0

0

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Winstafdracht Broekstraat

-69.819

-69.819

0

0

0

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten

-1.641.219

-1.940.000

0

0

-1.641.219

-1.940.000

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-1.961.038

-2.003.000

0

0

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

-464.990

-476.615

-488.530

-500.744

- Correctyie storting tlv exploitatie (W11/2018)

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-564.990

-576.615

-588.530

-600.744

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

-75.000

-75.000

-75.000

-75.750

- Storting tlv exploitatie

-75.000

-75.000

-75.000

-75.750

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

-49.893

-49.893

-49.893

-49.893

-199.893

-199.893

-199.893

-201.393

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

-3.308

-3.090

-2.863

-2.627

-3.308

-3.090

-2.863

-2.627

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

-475.000

-479.750

-484.548

-489.393

-475.000

-479.750

-484.548

-489.393

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.243.191

-1.259.348

-1.275.834

-1.294.157

Totaal stortingen in reserves

-3.204.229

-3.262.348

-1.275.834

-1.294.157

Totaal mutaties reserves

2.508.093

1.744.188

1.161.126

1.009.632

Geraamde resultaat

553.907

1.408.090

696.477

490.165