Begroting 2019

Milieu

Dit programma gaat over de bescherming van de fysieke leefomgeving, reiniging openbare ruimte, riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het bijbehorende beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het leef- en werkmilieu. Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit programma. Dit betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu.

Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stelt de gemeente periodiek een Water- en rioleringsplan op.

De gemeente vervult binnen het thema duurzaamheid diverse rollen. Regisserend, daar waar de gemeente haar beleid uitdraagt en andere maatschappelijke partners hierin betrekt. Meewerkend, daar waar de gemeente participeert in projecten van maatschappelijke partners. Faciliterend, daar waar we inwoners en bedrijven willen faciliteren in hun initiatieven rondom duurzaamheid en uitvoerend daar waar de gemeente zelf projecten op het gebied van duurzaamheid ten uitvoer brengt. Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een voorbeeld van een traject waar de gemeente vanuit diverse van deze rollen de interactie en samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven en overige maatschappelijke partners.
De gemeente neemt een uitvoerende en meewerkende rol aan bij de onderwerpen lucht en geluid. Deels betreft dit het opstellen en uitvoeren van beleid en het uitvoeren van wettelijke taken en deels het meewerken aan initiatieven van inwoners.
De dienstverlenende rol van de gemeente komt voornamelijk tot uiting bij taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
In iedere rol neemt de gemeente de duurzame ambities mee, zodat er een optimale bijdrage aan de realisatie van deze ambities kan worden geleverd.

Omschrijving
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
9 - Milieu
6.780.967
6.965.605
6.919.874
7.070.930
7.176.326
Baten
9 - Milieu
-6.330.620
-6.504.354
-6.436.452
-6.572.677
-6.669.053

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 6.966

10,2 %

Baten

€ 6.504

9,5 %