Begroting 2019

Sociaal Domein

Sociaal domein

Dit programma gaat over activiteiten die de gemeente onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk gezond, prettig en zelfstandig te kunnen wonen en leven, waarbij ze volop participeren in de samenleving. Het programma omvat acties die zowel op inwoners als op de omgeving (de samenleving als geheel) gericht zijn. Inwoners worden zo nodig individueel ondersteund wat bij voorkeur een preventief karakter heeft. De onderlinge hulp en steun die de samenleving biedt, willen wij versterken. We streven naar een inclusieve samenleving.
In dit programma ligt de nadruk ook op de transformatie in het sociale domein naar een participatie samenleving. Hierbij gaan inwoners uit van eigen kracht en nemen ook zelf verantwoordelijkheid bij het oplossen van vragen en problemen. Transformatie betekent ook dat er eenvoudige effectieve ondersteuning wordt geboden. Dichtbij huis, in de gewone levenssfeer.

Het programma bestaat daarnaast uit een meerdere algemene effecten die we willen bewerkstelligen. Daar werken we aan met integrale activiteiten. Denk  aan de inzet van het Ondersteuningsteam Bestwijzer voor complexe problematiek, methodiekontwikkeling of het aanbieden van integrale ondersteuning. Ook ondernemen we speciale activiteiten op de vier deelgebieden participatie, inkomen, ondersteuning op grond van de Wmo en jeugd. We zijn van plan om in de begroting 2020 de resultaatgebieden participatie en inkomen samen te voegen.

Participatie: richt zich op ondersteuning bij het vinden van een betaalde baan. Met name op ondersteuning aan inwoners met een arbeidsbeperking en/of arbeidsbelemmering. Als werken (nog) niet mogelijk is, is de ondersteuning gericht op maatschappelijk participeren. We zetten doelgroepgerichte activiteiten in. Ook steken we energie in de relatie met werkgevers en maatschappelijke instellingen om voldoende en passende werkervaringsplekken en werkplekken beschikbaar te krijgen.

Inkomen: wij verlenen financiële bijstand aan inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om (met betaalde arbeid) in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Daarnaast geven wij financiële bijstand voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden. We voeren maatregelen uit ter ondersteuning van de koopkracht van mensen met de laagste inkomens en ter voorkoming van maatschappelijk isolement.

Wmo: richt zich op een goede gezondheid, een toegankelijke gemeenschap, een gemeenschap waar het prettig ouder worden is en op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook bieden we maatwerkvoorzieningen Wmo om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking te vergroten.

Jeugd: omvat het preventief jeugdbeleid, het bieden van individuele voorzieningen jeugdhulp, maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering en de aanpak rondom kindermishandeling en huiselijk geweld. Het onderwerp onderwijs valt niet onder dit programma maar onder programma 5.

In 2018 zijn beheersmaatregelen sociaal domein ingezet. In 2019 continueren en versterken we dat. In diverse teksten in het programma sociaal domein wordt gerefereerd aan de beheersmaatregelen.

De monitors van de GGD is één van de instrumenten om effecten van beleid te meten. Deze monitors worden periodiek afgenomen volgens onderstaande planning:

leeftijd

meting

resultaten beschikbaar

0-12

2013 - 2017

2018

12-18

2014 - 2019

2020

19-64

2016 - 2020

2021

65+

2016 - 2020

2021

In de tekst benoemen we de jaartallen waarin gemeten wordt. De gemeente vervolgt in 2019 haar inzet om de definiëring van de indicatoren te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke effecten die we beogen. Dit betreft indicatoren waarover we binnen de gemeente gegevens verzamelen, maar het betreft ook de GGD - indicatoren.  

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein:

 • Dienstverlenend: bij het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, participatievoorzieningen. Hierbij sluiten we altijd aan bij de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner.
 • Regisserend en/of meewerkend: bij het ontwikkelen van beleid organiseren we participatie. Bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven, maar ook formele participatie door de in 2017 geïnstalleerde Adviesraad Sociaal Domein. Van regie is sprake bij het maken van inkoop- en subsidieafspraken met partners voor de uitvoering van het beleid en de monitoring daarvan.
 • Meewerkend en/of faciliterend: bij het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven op sociaal terrein.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2019 voor doen

Inwoners met hulpvragen in het sociaal domein krijgen snel, adequaat, kwalitatief goed, laagdrempelig, op maat, dichtbij huis en indien nodig integraal ondersteuning aangeboden.

(Beleidsplan Jeugd 2015-2018 / Nota van AWBZ naar Wmo / nota Best@work / Concept beleidsakkoord 2018 - 2022)

Aantal wachtenden op ondersteuning door het Ondersteuningsteam Bestwijzer  gedurende het jaar 2018 vanaf het moment van aanmelding.

Zie voor klanttevredenheidsonderzoeken de deelprogramma's sociaal domein

0 in 2019

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2017 : 0
2016 : 0
2015 : 0
2014 : nvt


I-samenlevingszaken

 • In het eerste kwartaal van 2019 leggen we  de raad de integrale notitie 'Beleid in uitvoering Sociaal Domein' voor. Hierin geven we speciale aandacht aan integratie van de deeldomeinen, realisatie van doelstellingen én vormgeven van de financiële huishouding.
 • De acties uit de integrale notitie voeren we uit en zo nodig werken we ze nog verder uit voor de uitvoering in 2020 en verder. Denk hierbij aan de ontwikkeling van innovatieve concepten en de samenwerking tussen en werkwijze van professionals (Beleidsakkoord 2018 - 2022).
 • Regisseurschap in OTB is in het voorjaar 2019 operationeel gericht op actieve sturende rol bij verwijzing, en op afschalen zorg.
 • Het in 2018 vastgestelde subsidiebeleid werken we uit in nadere subsidieregelingen afgestemd over alle programma's heen.
 • Via subsidie - afspraken afstemming bereiken tussen alle organisaties uit de basisstructuur (inclusief de gemeente) en het bijbehorende netwerk om preventie optimaal tot zijn recht te laten komen.
 • Aanbod voor inwoners bieden we afgestemd aan, waarover afspraken worden gemaakt met gesubsidieerde partners. Denk hierbij aan afspraken over de benadering van laaggeletterdheid, vrijwilligerswerk et cetera. Zie hiervoor ook de deelprogramma's sociaal domein.
 • Bevorderen van doorstroom van geïndiceerden voor Wmo - begeleiding naar een begeleidingstraject op grond van de Participatiewet (in verlengde beheersmaatregel langere termijn A4).

Een toegankelijke gemeenschap waarin iedereen mee kan doen; een inclusieve samenleving
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020
, Concept beleidsakkoord 2018 - 2022)

Men is tevreden over de toegankelijkheid.

Een toegankelijke gemeenschap waarin iedereen mee kan doen.

Geen concrete resultaten.

Signalen van derden waaronder het Gehandicapten-platform.

 • We vertalen het VN- Verdrag voor rechten van mensen met een beperking naar een Bests Programma Inclusieve Samenleving (over enkele jaren) waarvan we de nog vast te stellen acties in 2019 uitvoeren.
 • In dit programma worden diverse acties uit de nota Maatschappelijke ondersteuning en zorg verwerkt of vertaald. Denk hierbij aan:  
  • Communicatie- en bewustwording
  • Taboedoorbreking en integratie van inwoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.
 • Samen met andere gemeenten in Zuidoost-Brabant werken we in het project Slimme mobiliteit aan een bestuurlijk gedragen visie met betrekking tot de inrichting van het doelgroepenvervoer en het (kleinschalig) openbaar vervoer. Vergroten van de zelfredzaamheid van de verschillende doelgroepen en verdere integratie van de verschillende vormen van vervoer staan hierbij centraal. De visie leidt tot uitgangspunten voor de eerstvolgende aanbesteding(en) voor vervoer, waaronder recreatief Wmo vervoer in 2019.
Omschrijving
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
7 - Sociaal Domein
30.198.397
30.267.520
29.785.266
30.047.661
30.383.014
Baten
7 - Sociaal Domein
-6.943.683
-6.975.088
-6.640.393
-6.582.174
-6.592.151

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30.268

44,3 %

Baten

€ 6.975

10,2 %