Begroting 2019

Algemeen bestuur

Dit programma beschrijft  de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken willen organiseren. De tijd dat gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders besluiten 'in hun eentje' en 'vanuit een ivoren toren' konden nemen ligt namelijk ver achter ons.

Een centraal thema in dit programma is daarom de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners willen betrekken. Bij beleid (inwonersparticipatie) en hoe de gemeentelijke organisatie meedenkt over of meewerkt aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld, maar ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels.

Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in samenwerking met gemeenten om ons heen. En daar waar de gemeente vooral een dienstverlenende taak heeft, is de vraag aan de orde hoe we die dienstverlening willen organiseren.

Omschrijving
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
1 - Algemeen bestuur
3.840.651
2.756.617
2.733.209
2.832.113
2.905.889
Baten
1 - Algemeen bestuur
-790.026
-725.009
-612.693
-633.915
-642.978

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.757

4,0 %

Baten

€ 725

1,1 %