Begroting 2019

Algemeen bestuur

Financiën bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

1.1 - Bestuur

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

2.748

3.841

2.757

2.733

2.832

2.906

Baten

911

790

725

613

634

643

Saldo baten en lasten

1.837

3.051

2.032

2.121

2.198

2.263

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

59

0

0

0

0

0

Resultaat

1.778

3.051

2.032

2.121

2.198

2.263

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 1.084.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • Lagere inhuur bij de griffie in 2019 gezien de incidentele inhuur in 2018 (€ 78.000 voordelig)
 • Hogere lasten voormalige wethouders en burgemeester in 2019. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening (€ 139.000 nadelig - zie ook baten)
 • Lagere lasten college als gevolg van waarnemend burgemeester in 2018 (€ 96.000 voordelig)
 • Er zijn budgetten overgeheveld naar 2018 voor regionale projecten (€ 938.000 voordelig)
 • Er is een budget overgeheveld naar 2018 voor het project voorzieningen stedelijk gebied Eindhoven (€ 74.000 voordelig). Zie ook baten.
 • Hogere lasten als gevolg van de Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven (€ 65.000 nadelig)
 • Lagere kosten ondernemingsraad als gevolg van overboeking naar overhead (€ 139.000 voordelig)
 • Lagere rijksafdrachten paspoorten en identiteitskaarten als gevolg van minder aanvragen i.v.m. de verlengde geldigheidsduur (€ 70.000 voordelig)

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 65.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • De te ontvangen bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het project voorzieningen stedelijk gebied Eindhoven zijn overgeheveld naar 2018 (€ 70.000 nadelig)
 • Hogere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel als gevolg van hogere lasten (€ 139.000 voordelig)
 • Lagere legesopbrengsten paspoorten en identiteitskaarten als gevolg van minder aanvragen i.v.m. de verlengde geldigheidsduur (€ 135.000 nadelig)