Begroting 2019

Algemeen bestuur

Beleid bestuur

Beleid bestuur

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2019 voor doen

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners betrekt bij besluitvormingsprocessen

Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

> landelijk gemiddelde in 2018

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

2018: -
2017: -
2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)
2015 : -

'Waar staat je gemeente'

 • De raadswerkgroep Bestuurlijke vernieuwing stelt een concrete activiteitenplanning 2019-2020
 • De raadswerkgroep betrekt hier de aanbevelingen van de rekenkamer-commissie
 • Vertegenwoordiging vanuit de raad en de griffie in regionale samenwerkingsverbanden
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem (RIS).

Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering; inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken

(notitie 'Samen op ons Best')

Oordeel
samenwerking met inwoners

> landelijk gemiddelde in 2018

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

2018: -
2017: -
2016:  6,1 (landelijk: 6,1)
2015: -

'Waar staat je gemeente'

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de notitie inwoners- en overheidsparticipatie. Zie www.gemeentebest.nl/bewonersparticipatie voor het volledige overzicht.
Onderstaand de belangrijkste acties:

 • Verder faciliteren van het (digitale) inwonersplatform PleinBest.nl.
 • Periodiek uitvoeren van peilingen onder inwoners via het in 2018 opgezette Inwonerspanel.
 • Verder uitvoering geven aan de ontwikkeling van de bewonersoverleggen tot een netwerk van verbindingsknooppunten met (oog voor) partners in de wijk.
 • Faciliteren van inwonersinitiatieven. Bijvoorbeeld door het geven van advies, proactief meedenken en het verbinden van mensen en initiatieven.
 • Verder inhoud geven van gelijkwaardig partnerschap (in partnerrelatie met bijv. Best Duurzaam).
 • Werksessies met ambtenaren en inwoners/ondernemers, waarbij zij samen aan de hand van casussen de 'klantreis' doorlopen en werken aan verbetering daarvan en wederzijds begrip.

Verder uitwerken van de eisen die we stellen aan een omgevingsdialoog en hoe we deze resultaten meewegen in de besluitvorming over ruimtelijke initiatieven.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening
(Dienstverleningsvisie Graag en op maat)

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2018

2018: -
2017:-
2016 : 6,9 (landelijk: 6,7)
2015:-

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

'Waar staat je gemeente'

Wij streven ernaar dat onze dienstverlening vanuit de ogen van de inwoner wordt georganiseerd waarbij de gemeente zich op een juiste manier positioneert t.o.v. de inwoner.

 • De ondernemer onderneemt, de gemeente faciliteert.
 • Het programma 'Samen op ons Best'  organiseert het samenspel tussen gemeente en inwoners.
 • Eén toegang (i.s.m. onze partners) organiseren voor alle vragen.
 • Met het programma 'Samen op reis' zorgen wij voor continue verbetering van onze processen.
 • Waar mogelijk digitaliseren wij onze dienstverlening.

Wij stellen dienstverleningsnormen op, communiceren deze met de inwoners en komen deze ook na.

Klanten kunnen  tijd- en plaatsonafhankelijk onze diensten afnemen  (Dienstverleningsvisie)

 • Aantal kanalen
 • Aantal online aanvragen

> 2019t.o.v. 2018

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

Het aantal (online) aanvragen wordt gemonitord en gemeten via verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en SiteImprove .

 • Plan van Aanpak Digitale dienstverlening 2018-2021 is in uitvoering. Klanten kunnen zoveel mogelijk diensten digitaal aanvragen en afhandelen.
 • Waar mogelijk breiden we het aantal digitale diensten uit, met oog voor traditionele dienstverlening.
 • We zorgen voor implementatie van diverse wetgeving op het gebied van toegankelijkheid, privacy en veiligheid.
 • We zorgen voor goede meetinstrumenten om het gebruik van en de tevredenheid over digitale dienstverlening te monitoren (ten opzichte van bijvoorbeeld balie en telefonie).

Dereguleren: zo min mogelijk regels maar met behoud van duurzaamheid, veiligheid en rechtmatigheid.
(uit Beleidsakkoord: 'Verbinden met daadkracht')

Geen

-

-

Samen met betrokkenen bereiken van verdere deregulering door
1. De APV en de daarbij behorende beleidsregels en deelprocessen structureel en thema-gewijs te herzien op dit aspect. Focus op eenvoud, weglaten van overbodige stappen, digitale mogelijkheden en hergebruik van informatie.
2. Toekomstige en bestaande regels en processen kritisch tegen het licht te houden en zoveel mogelijk afschaffen, vereenvoudigen en stroomlijnen.

Best behoudt als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskracht voor de maatschappelijke opgaven waar wij voor komen te staan.

Geen

-

-

Bestuurlijke Toekomst-visie gemeente Best, 2017
Aanname: de genoemde activiteiten zijn nodig om krachtig in te spelen op onze maatschappelijke opgaven.

 • Wij voeren de Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven uit.
 • Wij dragen de bestuurlijke toekomstvisie van Best uit aan de diverse regionale overlegtafels.
 • We blijven in gesprek met gelijkwaardige buurgemeenten, waaronder Veldhoven, Oirschot en Son en Breugel, over verregaande samenwerking. We evalueren de samenwerking met Veldhoven.
 • Het college formuleert, in samenspraak met andere gemeenten, een nieuwe samenwerkingsagenda voor de Metropoolregio Eindhoven en legt deze voor aan de raad. Waar mogelijk schrappen we hierin beleidstaken en/of brengen deze onder bij andere regionale samenwerkingen. Daarbij kijken we in eerste instantie altijd naar de SGE samenwerking.