Begroting 2019

Onderwijs

Financiën Onderwijs

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

5.1 - Onderwijs

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

9.707

1.661

1.737

1.745

1.811

1.802

Baten

869

746

720

701

683

665

Saldo baten en lasten

8.837

915

1.017

1.044

1.128

1.138

Stortingen in de reserves

0

1.100

50

63

0

0

Bijdragen uit de reserves

3.007

1.375

262

262

338

338

Resultaat

5.830

641

805

844

791

800

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de lasten € 76.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere lasten onderwijsachterstandenbeleid omdat er meer geld vanuit het Rijk wordt ontvangen (€ 26.000 nadelig)
  • Hogere toegerekende loonkosten (€ 38.000 nadelig)

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de baten € 26.000 lager.

  • Hogere rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid  (€ 26.000 voordelig)