Begroting 2019

Economische zaken

Financiën Economische zaken

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

4.1 - Economische zaken

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

742

850

740

752

749

762

Baten

489

466

516

524

532

540

Saldo baten en lasten

253

384

224

228

217

222

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

21

71

16

16

16

16

Resultaat

233

313

208

212

201

206

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 110.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2018 :
    • voor verharding rondom de molen (€ 68.000 voordelig)
    • verleggen hoogspanningsleiding (€ 50.000 voordelig)

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de baten € 50.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:

  • Hogere opbrengsten uit huren en pachten ( € 46.000 voordelig)