Begroting 2019

Overhead

Overhead

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

12.1 - Overhead

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

7.965

9.332

8.854

8.881

9.075

9.355

Baten

125

17

17

18

18

18

Saldo baten en lasten

7.840

9.314

8.836

8.863

9.057

9.337

Stortingen in de reserves

435

510

475

480

485

489

Bijdragen uit de reserves

1.061

1.477

1.023

822

849

792

Resultaat

7.214

8.347

8.288

8.521

8.693

9.034

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 12.1 Overhead zijn de lasten € 478.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn :

  • Er zijn budgetten overgeheveld naar 2018 voor financiering van het generatiepact (€ 543.000 voordelig)
  • Lagere afschrijvingslasten gemeentehuis (€ 195.000 voordelig)
  • Lagere afschrijvingslasten automatisering (€ 136.000 voordelig) Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserves tegenover.
  • De kosten van de ondernemingsraad zijn overgebracht van resultaatgebied 1.1 naar 12.1 overhead (€ 145.000 nadelig)
  • Lagere lasten als gevolg van eenmalige investeringen in 2018 (€ 119.000 voordelig)

  - digitalisering bouwvergunningen (€64.000 voordelig)
  - opschonen archiefblok 2000--2009 (€ 55.000 voordelig)

  • Hogere lasten als gevolg van nieuwe investeringen in 2019 (€ 239.000 nadelig)

  - AVG tool tbv classificatie voor ongestructureerde data (€ 25.000 nadelig)
  - Implementatie BIG, ondersteuning ICT-partner (€ 40.000 nadelig)
  - Digitale dienstverlening (€ 110.000 nadelig)
  - Omvorming financiële huishouding (€ 20.000 nadelig)
  - Begeleiding inkopen vanuit BIZOB (€ 24.000 nadelig)

- Inwonerspanel (€ 20.000 nadelig)

  • De overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door hogere toegerekende loonkosten als gevolg van de loonkostenstijging.

In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.