Begroting 2019

Integrale veiligheid

Beleid Openbare orde en veiligheid

Beleid Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2019 voor doen

Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving
(Beleidsakkoord 2018-2022)

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving

≥7,3* in 2021

gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2017 en 2021)

2018 : -
2017 :  7,4 (0,1 stijging t.o.v. 2013)
2016 :  -
2015 :  -

Veiligheidsmonitor 2021

  • Veilige woonomgeving aanpakken via het vast te stellen Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. De focus ligt op nieuwe thema's zoals een sluitende ketenaanpak verwarde personen, radicalisering en nog nader vast te stellen onderwerpen door raad.
  • Het Bibobbeleid wordt steeds meer uitgebreid ter voorkoming van het ongewild faciliteren van criminelen, bijvoorbeeld vastgoed, subsidies en aanbestedingen.
  • Toezicht en handhaven conform het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2019 met als insteek  het wegwerken van achterstanden en het voorkomen van nieuwe handhavingssituaties.
  • Voor 2019 is de ambitie om in basisteam De Kempen op pilotbasis te starten met een Kempen Interventie Team. Krachten worden daarbij gebundeld ter versterking van toezicht en handhaving.

Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buur

≥7,6* in 2021

gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2017 en 2021)

2018 :  -
2017 :  7,6 (gelijk t.o.v. 2013)
2016 :  -
2015 :  -

Veiligheidsmonitor 2021

  • Leefbaarheid aanpakken via het in maart 2019 vast te stellen Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020.
  • Toezicht en handhaven conform het  Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2019.

Aantal problematische jeugdgroepen

0 in 2019

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2018 : 1 (augustus)
2017 : 1
2016 : 0
2015 : 2

Groepsscan plus eigen bevindingen

Jeugdgroepen aanpakken via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020.

Verwijzingen Halt

12 in 2019
per 1000 jongeren

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2018 :
2017 :  
2016 : 14,43
2015 : 12,62

Bureau Halt

Halt organiseert voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten voor jeugd en ouders met als doel jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag. Een Halt afhandeling kan onderdeel uitmaken van dit bewustwordingsproces.  

Aantal  woninginbraken

60

2018 : 34 (juli)
2017 : 69
2016 : 50
2015 : 81

Jaarverslag  politie

Woninginbraken gezamenlijk aanpakken via het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Voorbeelden zijn preventiemaatregelen zoals de inzet van een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting.

Verplichte indicator:
Aantal diefstallen uit woning

2,8 in 2019
per 1000 inwoners

2018 :
2017 : 2,4
2016 : 1,7
2015 : 2,8

CBS/Jaarverslag  politie

Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen

33 in 2019

2018 : 60(mei)
2017 : 150
2016 : 80

Openbaar Ministerie

Aanpak CSV's in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid, aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst.

Aantal ondermijningsdossiers / casussen in behandeling op lokaal niveau

3 in 2019
(Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers)

2018 : 4 (augustus)
2017 : 4
2016 : 3
2015: -

Gemeente Best

Aanpak lokale ondermijningsdossiers c.q. casussen in samenwerking met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Criminelen worden aangepakt op een wijze waardoor het effect zo groot mogelijk is dat het criminele netwerk c.q. de werking ervan wordt geneutraliseerd. Alle ondermijningssignalen worden onderzocht, echter een klein aantal wordt opgepakt als een ondermijningscasus.

Aantal winkeldiefstallen

1,7 in 2019
per 1000 inwoners

2018 :        45 (juli)
2017 : 2,3 (67)
2016 : 3,0 (89)
2015 : 1,7 (51)

CBS/Jaarverslag  politie

Het inzetten van preventieve maatregelen zoals het donkere dagen offensief.

Aantal geweldsmisdrijven

4,8 in 2019
per 1000 inwoners

2018 :
2017 : 3,4
2016 : 3,6 (109)
2015 : 4,9 (128)

CBS/Jaarverslag  politie

Tegengaan van geweld door in te zetten op preventie. Politie en Boa's houden gerichte (wijk)surveillance op hot spots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station e.o.

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,0 in 2019
per 1000 inwoners

2018 :
2017 : 4,2
2016 : 3,4 (102)
2015 : 5,1 (146)

Toekomstvisie brandweerzorg

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) hebben weliswaar een lagere impact dan criminaliteit maar er wordt nadrukkelijk inzet gepleegd door de BOA's die toezicht houden in de openbare ruimte. Boa's houden gerichte wijksurveillance op hotspots.

Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+

 ≥ 4 in 2019

2018 :
2017 : 2
2016 : 4
2015 : 4

Toekomstvisie brandweerzorg

Gezamenlijk met de VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO) uitvoering geven aan de taak Brandveilig Leven door:
       - beleidsmatige inbreng
       - voorlichtingsbijeenkomsten
Betreft regulier werk uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen e.d.

Een goede openbare orde en veiligheid en evenwichtig gebruik van de openbare ruimte
(Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten, horeca - en evenementenbeleid)

Percentage tijdig afgehandelde vergunningen op grond van de APV (nieuwe indicator)

100%

-

Squit XO

  • Behandelen van alle ingekomen aanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijnen volgens de in 2018 vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Evalueren van deze verordening in september 2019
  • Uitvoeren van het voorlichtingsprogramma voor organisatoren van evenementen gericht op indieningsvereisten, behandeltermijnen en veiligheidsaspecten (zie ook programma 6.2)

Verder invulling geven aan en uitvoeren van het evenementenbeleid.